รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเอกสารแนบ)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข
การเลิกกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและแก้ไขอำนาจกรรมการ
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 บนเว็บไซต์