รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การจัดตั้งบริษัทย่อย
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SVH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ่ายปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์(เพิ่มเติมข้อมูล)
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์