รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 บนเว็บไซต์
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 เมษายน 2564
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม (เพิ่มกรรมการ และแก้ไขบำเหน็จกรรมการ)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563