รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การลงทุนในบริษัทย่อย
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 บนเว็บไซต์
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
การลงทุนในบริษัทย่อย