รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SVH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ่ายปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์(เพิ่มเติมข้อมูล)
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การลงทุนในบริษัทย่อย
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 บนเว็บไซต์
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น