รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (แก้ไขหัวข้อข่าว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (แก้ไข)
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ชี้แจงกรณี ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหาร
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ชี้แจงผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลับ
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)