ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายของฝ่ายจัดการ
PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562