รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (แก้ไขหัวข้อข่าว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (แก้ไข)
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ชี้แจงกรณี ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหาร
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ชี้แจงผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลับ
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)