รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แต่งตั้งกรรมการอิสระ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (แก้ไข)
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความคืบหน้าคดียุติโครงการไลฟ์ พริวิเลจคลับ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560