ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,903,602,540 18.53%
  แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 558,437,610 3.56%
  นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 13,002,800 0.08%
  นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ 36,800,000 0.23%
  นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 28,326,660 0.18%
  รวม 3,540,169,610 22.59%
2 นายวิชัย ทองแตง 32,531,753 0.21%
  นายอัฐ ทองแตง 346,874,295 2.21%
  นายอิทธิ ทองแตง และคู่สมรส 314,803,044 2.01%
  นางสาววิอร ทองแตง 247,625,494 1.58%
  นายอติคุณ ทองแตง 198,409,604 1.27%
  รวม 1,140,244,190 7.28%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 918,418,690 5.86%
  บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 205,000,000 1.31%
  รวม 1,123,418,690 7.17%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,062,176,241 6.78%
5 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 948,283,830 6.05%
6 สำนักงานประกันสังคม 638,196,200 4.07%
7 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส 393,171,090 2.51%
  นายจณัตว์ สุชาโต 3,951,460 0.03%
  นางณสุดา ด่านชัยวิจิตร 5,638,600 0.04%
  นางรณิษฐา ทองดี และคู่สมรส 7,286,930 0.05%
  รวม 410,048,080 2.62%
8 นางสาวนภมาศ ลัดพลี 158,965,100 1.01%
  ทันตแพทย์หญิงอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 131,283,020 0.84%
  นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี 67,787,150 0.43%
  รวม 358,035,270 2.28%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 326,270,141 2.08%
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 325,385,748 2.08%
  รวมทั้งหมด 9,872,528,000 63.01%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด