ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,817,945,040 17.98%
  แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 565,377,610 3.61%
  นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ 36,800,000 0.23%
  นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 21,345,460 0.14%
  นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 13,202,800 0.08%
  รวม 3,454,670,910 22.05%
2 นายวิชัย ทองแตง 32,531,753 0.21%
  นายอัฐ ทองแตง และคู่สมรส 347,674,295 2.22%
  นายอิทธิ ทองแตง และคู่สมรส 317,723,044 2.03%
  นางสาววิอร ทองแตง 248,025,494 1.58%
  นายอติคุณ ทองแตง 198,431,304 1.27%
  รวม 1,144,385,890 7.30%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 918,418,690 5.86%
  บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 205,000,000 1.31%
  รวม 1,123,418,690 7.17%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,049,793,113 6.70%
5 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 948,283,830 6.05%
6 สำนักงานประกันสังคม 642,086,200 4.10%
7 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส 393,541,090 2.51%
  นายจณัตว์ สุชาโต 3,951,460 0.03%
  นางณสุดา ด่านชัยวิจิตร 5,675,000 0.04%
  นางรณิษฐา ทองดี และคู่สมรส 7,286,930 0.05%
  รวม 410,454,480 2.62%
8 นางสาวนภมาศ ลัดพลี 169,425,200 1.08%
  ทันตแพทย์หญิงอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 131,303,020 0.84%
  นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี 67,287,150 0.43%
  รวม 368,015,370 2.35%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 357,772,732 2.28%
10 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล และคู่สมรส 50,060,490 0.32%
  นายจุลเวช ยศสุนทรากุล 120,000,000 0.77%
  นายจุลวัชร ยศสุนทรากุล 60,000,000 0.38%
  เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทร์ใส 60,000,000 0.38%
  รวม 290,060,490 1.85%
  รวมทั้งหมด 9,788,941,705 62.47%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด