ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,913,602,540 18.81%
  แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 558,437,610 3.60%
  นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 73,002,800 0.47%
  นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ 36,800,000 0.24%
  นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 28,326,660 0.18%
  รวม 3,610,169,610 23.31%
2 นายวิชัย ทองแตง และคู่สมรส 50,076,553 0.32%
  นายอัฐ ทองแตง 346,874,295 2.27%
  นายอิทธิ ทองแตง และคู่สมรส 318,213,444 2.05%
  นางสาววิอร ทองแตง 253,725,494 1.64%
  นายอติคุณ ทองแตง 199,389,604 1.29%
  รวม 1,168,279,390 7.54%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 918,418,690 5.93%
  บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 205,000,000 1.32%
  รวม 1,123,418,690 7.25%
4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 948,283,830 6.12%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 813,695,001 5.25%
6 สำนักงานประกันสังคม 635,230,200 4.10%
7 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส 392,220,090 2.53%
  นายจณัตว์ สุชาโต 3,951,460 0.03%
  นางณสุดา ด่านชัยวิจิตร 5,930,000 0.04%
  นางรณิษฐา ทองดี และคู่สมรส 7,286,930 0.05%
  รวม 409,388,480 2.64%
8 นางสาวนภมาศ ลัดพลี 158,570,000 1.02%
  แพทย์หญิงอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 131,293,020 0.85%
  นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี 69,444,350 0.45%
  รวม 359,307,370 2.32%
9 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล และคู่สมรส 50,060,490 0.32%
  นายจุลเวช ยศสุนทรากุล 120,000,000 0.77%
  นายจุลวัชร ยศสุนทรากุล 60,000,000 0.39%
  เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทร์ใส 60,000,000 0.39%
  รวม 290,060,490 1.87%
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 256,474,590 1.66%
  รวมทั้งหมด 9,614,307,651 62.06%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด