ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2561
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2561
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2561
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน