ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562
PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน