รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (แก้ไข template)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูล)
F53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งความคืบหน้ารายการซื้อทรัพย์สินโครงการ ปาร์คนายเลิศ
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด
การจดทะเบียนเลิกบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (เพิ่มเติมข้อมูล)
การจดทะเบียนเลิกบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559