ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 12,438 14,023 15,748 17,297 17,395 20,029
Q2 12,018 13,191 14,853 15,678 17,144 18,729
Q3 13,485 14,388 16,203 18,203 19,498 20,614
Q4 13,218 15,005 16,829 17,666 18,734 19,961

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 3,076 3,464 3,871 4,077 3,790 4,933
Q2 2,274 2,711 2,949 3,058 3,366 3,860
Q3 2,802 3,299 3,497 3,926 4,422 4,820
Q4 2,725 3,299 3,903 3,665 3,898 3,562

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 1,948 2,075 2,289 2,406 1,974 2,919
Q2 1,347 1,501 1,491 1,669 3,791 2,043
Q3 1,549 1,928 2,087 2,334 2,417 2,879
Q4 1,417 1,890 2,153 1,977 2,035 1,350

* มีการปรับปรุงรายการ