ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2557* 2558* 2559* 2560 2561* 2562
Q1 14,023 15,748 17,297 17,395 19,789 20,770
Q2 13,191 14,853 15,678 17,144 18,457 19,637
Q3 14,388 16,203 18,203 19,498 20,343 21,887
Q4 15,005 16,829 17,666 18,734 20,744  

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2557* 2558* 2559* 2560 2561 2562
Q1 3,464 3,871 4,077 3,790 4,933 4,344
Q2 2,711 2,949 3,058 3,366 3,860 3,892
Q3 3,299 3,497 3,926 4,422 4,820 5,089
Q4 3,299 3,903 3,665 3,898 3,562  

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2557* 2558* 2559* 2560 2561 2562
Q1 2,075 2,289 2,406 1,974 2,919 8,439
Q2 1,501 1,491 1,669 3,791 2,043 1,865
Q3 1,928 2,087 2,334 2,417 2,879 2,890
Q4 1,890 2,153 1,977 2,035 1,350  

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: กำไรสุทธิใน 1Q62 รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)