ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 11,083 12,438 14,023 15,748 17,297 17,395 20,029
Q2 10,813 12,018 13,191 14,853 15,678 17,144 18,729
Q3 12,032 13,485 14,388 16,203 18,203 19,498 -
Q4 12,066 13,218 15,005 16,829 17,666 18,734 -

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 2,746 3,076 3,464 3,871 4,077 3,790 4,933
Q2 2,410 2,274 2,711 2,949 3,058 3,366 3,860
Q3 2,894 2,802 3,299 3,497 3,926 4,422 -
Q4 2,687 2,725 3,299 3,903 3,665 3,898 -

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 1,394 1,948 2,075 2,289 2,406 1,974 2,919
Q2 1,280 1,347 1,501 1,491 1,669 3,791 2,043
Q3 1,986 1,549 1,928 2,087 2,334 2,417 -
Q4 1,389 1,417 1,890 2,153 1,977 2,035 -

* มีการปรับปรุงรายการ