ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

หน่วย: บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิต่อทุน

หน่วย : เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: %

รายได้จากการดำเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 11,083 12,438 14,023 15,748 17,297 17,395 20,029
Q2 10,813 12,018 13,191 14,853 15,678 17,144 18,729
Q3 12,032 13,485 14,388 16,203 18,203 19,498 20,614
Q4 12,066 13,218 15,005 16,829 17,666 18,734 -

* มีการปรับปรุงรายการ

หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 2,746 3,076 3,464 3,871 4,077 3,790 4,933
Q2 2,410 2,274 2,711 2,949 3,058 3,366 3,860
Q3 2,894 2,802 3,299 3,497 3,926 4,422 4,820
Q4 2,687 2,725 3,299 3,903 3,665 3,898 -

* มีการปรับปรุงรายการ

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 1,394 1,948 2,075 2,289 2,406 1,974 2,919
Q2 1,280 1,347 1,501 1,491 1,669 3,791 2,043
Q3 1,986 1,549 1,928 2,087 2,334 2,417 2,879
Q4 1,389 1,417 1,890 2,153 1,977 2,035 -

* มีการปรับปรุงรายการ