การประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท

กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียดดังต่อไปนี้:

เอกสาร
PDF
1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. หนังสือยินยอม

ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบภายหลัง กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ บริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระ จะต้องมีเหตุผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระต่อไป