ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วย โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่าย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล วันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ
เงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น 27 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562 12 กันยายน 2562
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 0.19 บาทต่อหุ้น 26 เมษายน 2562 14 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
เงินปันผลระหว่างกาล 0.13 บาทต่อหุ้น(1) 28 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561

(1) เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ในระหว่างปี 2546-2560 บริษัทให้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

วันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด
28 กันยายน 2560
26 เมษายน 2561
0.13 บาทต่อหุ้น
0.23 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2560
เงินปันผลประจำปี 2560
30 กันยายน 2559
26 เมษายน 2560
0.10 บาทต่อหุ้น
0.19 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2559
เงินปันผลประจำปี 2559
4 พฤษภาคม 2559 0.26 บาทต่อหุ้น มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558
6 พฤษภาคม 2558 0.23 บาทต่อหุ้น(1) มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557
2 พฤษภาคม 2557 2.00 บาทต่อหุ้น มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556
3 พฤษภาคม 2556 1.80 บาทต่อหุ้น มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555
4 พฤษภาคม 2555 1.10 บาทต่อหุ้น มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554
12 มกราคม 2554 0.80 บาทต่อหุ้น(2) มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2553
19 เมษายน 2553 0.70 บาทต่อหุ้น มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552
30 เมษายน 2552 0.60 บาทต่อหุ้น มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551
25 เมษายน 2551 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2550 - ธันวาคม 2550
4 พฤษภาคม 2550 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2549 - ธันวาคม 2549
28 เมษายน 2549 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2548 - ธันวาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548 0.50 บาทต่อหุ้น(3) มกราคม 2547 - ธันวาคม 2547
21 พฤษภาคม 2547 4 บาทต่อหุ้น มกราคม 2546 - ธันวาคม 2546

(1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.1 บาทต่อหุ้น

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีมติที่จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก

(3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น