รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งความคืบหน้ารายการซื้อทรัพย์สินโครงการ ปาร์คนายเลิศ
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด
การจดทะเบียนเลิกบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (เพิ่มเติมข้อมูล)
การจดทะเบียนเลิกบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด
ชี้แจงข่าวลือการลงทุน
แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 (แก้ไข)