รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
งบการเงินรายปี 2558
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
แจ้งการลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ก. วสุพล จำกัด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท ก. วสุพล จำกัด
การจัดตั้งบริษัทย่อย