รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555(แก้ไข pdf)
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)(แบบ256-2)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมฯบนเว็บไซต์ของบริษัท
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 การจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุนแบบ General mandate (แก้ไข)
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 การจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุนแบบ General mandate
แบบรายงานการเพิ่มทุนแบบ (General Mandate)
การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)(เปลี่ยนแปลง template)
การลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
แจ้งการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PYT โดย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2554
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555