โครงสร้างการจัดการ

ผู้บริหาร

bg-board-detail
IR contact

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา
  • FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow
  • MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science,Technology and Medicine, University of London, United Kingdom
  • Diploma in Clinical Science/ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74
    • Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.1)
  • Advanced Management, Harvard Business School, Executive Education Program (AMP) U.S.A
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 / คปภ.
ประสบการณ์
  • รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
  • รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทางการแพทย์

  • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ