โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Directors Accreditation Program (DAP 42/2548)
  • Directors Certification Program (DCP 72/2549)
  • Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
  • Advance Audit Committee Program (AACP 26/2560)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
 • หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์
 • กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
 • กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP) – ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP), ผู้อำนวยการ (FVP), รองผู้อำนวยการ (VP) และ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (AVP) – ฝ่ายสินเชื่อโครงการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการบริการด้านการศึกษา Fishman – Davidson, University of Pennsylvania
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
กลับ