โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

วุฒิการศึกษา
 • FRCS (Glasg)/ Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow
 • MSc in Surgical Science /Imperial Collage of Science,Technology and Medicine, University of London, United Kingdom
 • Diploma in Clinical Science/ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74
  • Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2557
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.1)
 • Advanced Management, Harvard Business School, Executive Education Program (AMP) U.S.A
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 20 (วตท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 / คปภ.
ประสบการณ์
 • รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รองผู้อำนวยการ/ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รองผู้อำนวยการ/โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทางการแพทย์

 • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital, United Kingdom
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ