โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน
ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น100/ 2556
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 241/2560
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2562
ประสบการณ์
 • รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
 • รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลับ