โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการฝึกอบรม
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program รุ่น 29/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
 • Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลับ