โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A.
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลับ