โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018 (เข้าอบรมในเดือนมีนาคม 2561)
 • Financial Statements of Directors Program รุ่นที่ 35/2018 (เข้าอบรมในเดือนมีนาคม 2561)
 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 6/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74
 • หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2020
ประสบการณ์
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
 • ประธานกรรมการ บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
 • รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
 • รองประธาน บริษัท ท่าอาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
 • กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ