ข้อมูลบริษัท

BDMS at a glance

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งบริษัท

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320

ประเภทธุรกิจ

Healthcare (Services)

เว็บไซต์

www.bangkokhospital.com
www.bdms.co.th

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107537000025

อันดับตราสารหนี้

Senior debt rated AA Stable by TRIS

ทุนจดทะเบียน

มูลค่า 1,758.22 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,589.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,892.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท


ข้อมูลทางการเงิน (ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564)
สินทรัพย์รวม

128,454

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

87,765

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

7,936

หน่วย: ล้านบาท


ข้อมูลการดำเนินงาน ณ ธันวาคม 2564
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล

ข้อมูลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800, 02-654-5599
โทรสาร 0-2359-1259
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-5878, 02-230-5756
โทรสาร 02-230-6093
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-470-1952, 02-470-3687
โทรสาร 02-470-3684
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอินสท์ แอนด์ ยัง จำกัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90