ข้อมูลบริษัท

BDMS at a glance

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งบริษัท

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320

ประเภทธุรกิจ

Healthcare (Services)

เว็บไซต์

www.bangkokhospital.com
www.bdms.co.th

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107537000025

อันดับตราสารหนี้

Senior debt rated AA+ Stable by TRIS

ทุนจดทะเบียน

มูลค่า 1,758.22 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,589.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,892.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท


ข้อมูลทางการเงิน (ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565)
สินทรัพย์รวม

141,543

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

93,713

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

12,606

หน่วย: ล้านบาท


ข้อมูลการดำเนินงาน ณ มีนาคม 2566
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล

ข้อมูลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800, 02-654-5599
โทรสาร 0-2359-1259
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-5878, 02-230-5756
โทรสาร 02-230-6093
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-470-1952, 02-470-3687
โทรสาร 02-470-3684
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอินสท์ แอนด์ ยัง จำกัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90