ข้อมูลบริษัท

สารประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

bg-board-detail
IR contact

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความรู้และการพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยได้ขยายตัวมากขึ้นส่งผลให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคได้มาตรฐานมากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และจากการประกาศนโยบาย Thailand 4.0 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่ รัฐบาลกำหนดให้มีการพัฒนาเป็นอุตสากรรมแห่งอนาคต โดยเน้นกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med)

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำในระดับภูมิภาคและให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Thailand Medical Hub) บริษัทจึงยังคงขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและเน้นการเติบโตในแนวตั้ง (Vertical Growth) โดยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลขั้นสูงให้แก่โรงพยาบาลในเครือและ Center of Excellence Network (CoE) ทั้ง 9 แห่ง (โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ) รวมทั้งมีแผนในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยา-บาลกรุงเทพระยองให้เป็น Center of Excellence Network แห่งที่ 10 ของเครือ BDMS เพื่อสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

นอกจากนี้ บริษัทยังคงสานต่อความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Hannover Medical School, Missouri Orthopedic Institute และ Oregon Health & Science University (OHSU) เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 หรือ BDMS Academic Annual Meeting 2017: Global Partnership for Excellent Healthcare towards Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของแพทย์ไทยและนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล โดยเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลจากโรงพยาบาลต่างประเทศชั้นนำในแต่ละด้านได้แก่

  • Cedars-Sinai Medical Center, Oregon Health and Science University (OHSU), MD Anderson Cancer Center, Le Bonheur Children's Hospital, Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • James Cook University ประเทศออสเตรเลีย
  • University College London (UCL) Medical School ประเทศอังกฤษ
  • China Medical University (CMU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ในด้านการลงทุนและขยายธุรกิจ เครือ BDMS ได้เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลเปาโลเกษตร” และ “โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์” อย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของเครือ BDMS ที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์การป้องกัน (Preventive Medicine) และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity) ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Clinic) และจะเริ่มเปิดให้บริการในแผนกอื่นๆ ในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งจะประกอบด้วย แผนกบำรุงรักษากระดูก ข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อแบบไม่ผ่าตัด (Musculoskeletal & Sports Clinic) แผนกป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน (Neuroscience Clinic) แผนกป้องกันดูแลหัวใจและเส้นเลือดหัวใจ (Cardioscience Clinic) คลินิคทันตกรรม (Dental Clinic) แผนกป้องกันและดุแลสุขภาพทรวงอก (Breast Clinic) แผนกสุขภาพทางเดินอาหารและป้องกันมะเร็งลำไส้ (Digestive Wellness Clinic) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในระดับโลกเข้ามาร่วมในการดุแลสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการ

ในด้านผลประกอบการของบริษัท อาจกล่าวได้ว่า ปี 2560 นับเป็นปีที่เครือ BDMS ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทยหลายประการ แม้ว่าจะมีนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวในภาคเศรษฐกิจ บริษัทจึงยังคงดำเนินนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจากความร่วมมือและประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ทำให้ปีที่ 45 เป็นอีกก้าวย่างที่เครือ BDMS ของเราก้าวผ่านอุปสรรคหลายประการมาได้ โดยมีการเติบโตในภาพรวมประมาณร้อยละ 6 รวมทั้งได้รับการยืนยันสถานะการเงินที่แข็งแกร่งโดยได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA-” Stable จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS)

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน สำหรับเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับ 3 รางวัลจากโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้แก่ รางวัลระดับ Excellence สาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) รางวัลระดับ Excellence สาขาโครงการนวัตกรรม (Innovation Project) สำหรับระบบ Health Passport และรางวัลระดับ Distinguished สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project) สำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยข้ามโรงพยาบาล นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล “Thailand's Top Corporate Brand 2017” ในหมวดธุรกิจการแพทย์ เป็นปีที่สามติดต่อกัน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยมูลค่า แบรนด์องค์กร 255,714 ล้านบาท และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Best IR in Sector : Healthcare” จากงาน IR Magazine Awards–South East Asia 2017 จัดขึ้นโดยวารสาร IR Magazine ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 (Corporate Governance Rating : CGR 2017) ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลอด 45 ปีแห่งการดำเนินงาน BDMS ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลผ่านโครงการ Green Health Care & Share และมูลนิธิเวชดุสิต ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหลายรูปแบบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยยากไร้ตามที่ได้รายงานไว้ใน รายงานความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Report) เพราะเราเชื่อว่าทุกการ “ให้” มีคุณค่าเสมอสำหรับสังคมไทย

สุดท้ายนี้ ในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรของเราได้เติบใหญ่ แข็งแรงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นมิได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ คณะแพทย์พยาบาล ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทุกท่าน ทั้งนี้ การเติบโตของเครือ BDMS ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านนั้น มิใช่ภารกิจเพื่อความสำเร็จขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย เติบโตและยืนหยัดอย่างทัดเทียมในเวทีโลกด้วยน.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่