BDMS

25.75

-0.75 (-2.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 57,209,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 1,474,784,400
สูง 26.75
ต่ำ 25.25
ช่วงราคาระหว่างวัน 25.25 - 26.75

ปรับปรุงเมื่อ 21 สิงหาคม 2561 16:39

ภาพรวม BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS"
ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โรงพยาบาลในเครือ

45 แห่ง

ในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา
บริษัทมุ่งไปสู่

การเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร

ทั้งการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู
บริษัทมุ่งมั่น

ในการเป็นเครือข่ายชั้นนำทางการแพทย์

ที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากล

วิดีโอบริษัท

วิดีโอบริษัท

วิดีโอกิจกรรมทางสังคม

วิดีโอกิจกรรมทางสังคม