การประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียดดังต่อไปนี้:

เอกสาร
PDF
1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. หนังสือยินยอม