การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หนังสือมอบฉันทะ
5.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
5.2 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม