การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
3. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8.1 แบบ ข
8.2 แบบ ค
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
12. รายงานประจำปี 2563 และ รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2563
12.1 รายงานประจำปี 2563
12.2 รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2563
• แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019