การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
3. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8.1 แบบ ข
8.2 แบบ ค
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
11. รายงานประจำปี 2562 และ รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2562
11.1 รายงานประจำปี 2562
11.2 รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2562
12. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หนังสือมอบฉันทะ
5.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
5.2 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม