ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,404,186,340 15.13%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,231,644,618 7.75%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 828,418,690  
  บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 205,000,000  
  รวม 1,033,418,690 6.50%
4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  948,283,830 5.97%
5 สำนักงานประกันสังคม 623,403,800 3.92%
6 UBS AG SINGAPORE BRANCH 554,830,449 3.49%
7 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 549,377,610 3.46%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 474,487,701 2.99%
9 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 393,771,090 2.48%
10 นายอัฐ ทองแตง และคู่สมรส 337,794,295 2.13%
  รวม  8,551,198,423 53.81%
  จำนวนหุ้นชำระแล้ว 15,892,001,895 100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น