ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2565
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,048,626,440 12.89%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,874,214,352 11.79%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 828,418,690
บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 205,000,000
รวม 1,033,418,690 6.50%
4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 807,377,610 5.08%
5 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 791,706,830 4.98%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 611,541,940 3.85%
7 UBS AG SINGAPORE BRANCH 585,672,402 3.69%
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 401,650,755 2.53%
9 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส 394,261,090 2.48%
10 สำนักงานประกันสังคม 389,449,500 2.45%
รวม 8,937,919,609 56.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 15,892,001,895 100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น