ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,524,132,840 15.88%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,320,190,412 8.31%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 828,218,690  
  บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 205,000,000  
  รวม 1,033,218,690 6.50%
4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  948,283,830 5.97%
5 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 552,014,710 3.47%
6 สำนักงานประกันสังคม 516,688,200 3.25%
7 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส 393,621,090 2.48%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 379,826,665 2.39%
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 368,963,600 2.32%
10 นายอัฐ ทองแตง และคู่สมรส 337,844,295 2.13%
  รวม 8,374,784,332 52.70%
  จำนวนหุ้นชำระแล้ว 15,892,001,895 100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น