ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส 2,037,626,440 12.82
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,524,449,562 9.59
3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 930,563,830 5.86
4 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 828,418,690 5.21
5 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 807,377,610 5.08
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITEDH 612,597,805 3.85
7 สำนักงานประกันสังคม 610,956,500 3.84
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH 593,201,402 3.73
9 นาย จิโรจน์ สุชาโต 374,991,090 2.36
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 298,935,868 1.88
  รวม 8,619,118,797 54.22%
  จำนวนหุ้นชำระแล้ว 15,892,001,895 100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น