ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วยโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่าย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล วันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ
เงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น 27 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562 12 กันยายน 2562
เงินปันผลระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น (1) 24 เมษายน 2563 11 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563

(1) คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือเป็นปันผลจ่ายเพิ่มอีกในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2546-2561 บริษัทให้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

วันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด
28 กันยายน 2561
26 เมษายน 2562
0.13 บาทต่อหุ้น
0.19 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2561
เงินปันผลประจำปี 2561
28 กันยายน 2560
26 เมษายน 2561
0.13 บาทต่อหุ้น
0.23 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2560
เงินปันผลประจำปี 2560
30 กันยายน 2559
26 เมษายน 2560
0.10 บาทต่อหุ้น
0.19 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2559
เงินปันผลประจำปี 2559
4 พฤษภาคม 2559 0.26 บาทต่อหุ้น มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558
6 พฤษภาคม 2558 0.23 บาทต่อหุ้น(1) มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557
2 พฤษภาคม 2557 2.00 บาทต่อหุ้น มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556
3 พฤษภาคม 2556 1.80 บาทต่อหุ้น มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555
4 พฤษภาคม 2555 1.10 บาทต่อหุ้น มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554
12 มกราคม 2554 0.80 บาทต่อหุ้น(2) มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2553
19 เมษายน 2553 0.70 บาทต่อหุ้น มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552
30 เมษายน 2552 0.60 บาทต่อหุ้น มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551
25 เมษายน 2551 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2550 - ธันวาคม 2550
4 พฤษภาคม 2550 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2549 - ธันวาคม 2549
28 เมษายน 2549 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2548 - ธันวาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548 0.50 บาทต่อหุ้น(3) มกราคม 2547 - ธันวาคม 2547
21 พฤษภาคม 2547 4 บาทต่อหุ้น มกราคม 2546 - ธันวาคม 2546

(1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.1 บาทต่อหุ้น

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีมติที่จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก

(3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น