ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วยโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

  วันที่จ่าย   อัตราการจ่ายเงินปันผล วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล วันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ
30 กันยายน 2565 0.30 บาทต่อหุ้น (1) 14 กันยายน 2565 15 กันยายน 2565

(1) คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2546-2564 บริษัทให้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

วันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
29 ตุลาคม 2564
29 เมษายน 2565
0.25 บาทต่อหุ้น
0.20 บาทต่อหุ้น
23 เมษายน 2564 0.55 บาทต่อหุ้น
27 กันยายน 2562
24 เมษายน 2563
0.25 บาทต่อหุ้น
0.30 บาทต่อหุ้น
28 กันยายน 2561
26 เมษายน 2562
0.13 บาทต่อหุ้น
0.19 บาทต่อหุ้น
28 กันยายน 2560
26 เมษายน 2561
0.13 บาทต่อหุ้น
0.23 บาทต่อหุ้น
30 กันยายน 2559
26 เมษายน 2560
0.10 บาทต่อหุ้น
0.19 บาทต่อหุ้น
4 พฤษภาคม 2559 0.26 บาทต่อหุ้น
6 พฤษภาคม 2558 0.23 บาทต่อหุ้น(1)
2 พฤษภาคม 2557 2.00 บาทต่อหุ้น
3 พฤษภาคม 2556 1.80 บาทต่อหุ้น
4 พฤษภาคม 2555 1.10 บาทต่อหุ้น
12 มกราคม 2554 0.80 บาทต่อหุ้น(2)
19 เมษายน 2553 0.70 บาทต่อหุ้น
30 เมษายน 2552 0.60 บาทต่อหุ้น
25 เมษายน 2551 0.50 บาทต่อหุ้น
4 พฤษภาคม 2550 0.50 บาทต่อหุ้น
28 เมษายน 2549 0.50 บาทต่อหุ้น
6 พฤษภาคม 2548 0.50 บาทต่อหุ้น(3)
21 พฤษภาคม 2547 4 บาทต่อหุ้น

(1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.1 บาทต่อหุ้น

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีมติที่จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก

(3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น