การนำเสนอข้อมูล

ข้อมูลนักวิเคราะห์

มีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดังรายชื่อข้างล่างแต่รายชื่อข้างล่างอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์อาจมีการเพิ่มหรือลดหลักทรัพย์ภายใต้การวิเคราะห์

บริษัท
นักวิเคราะห์
อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
คุณธวัชชัย อัศวพรไชย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
คุณปัณจพล แท่นศรี
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณมินทรา รัตยาภาส
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
Citi Research
Mr. Megat Fais, CFA
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ จำกัด
Mr. Horng Han Low
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส จำกัด
Ms. Amanda Foo
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณแจ๊คการีน นาม
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศศิกานต์ อุดมเวศย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณธีระพล อุดมเวศย์
Goldman Sachs (Singapore) Pte. 
Ms. Tan Xuan
บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
คุณรัตนา ลีนุตพงษ์
บริษัท หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจักรพันธ์ (เข้) พรพรรณรัตน์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณปิยะฉัตร รัตนสุวรรณ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คุณชาตรี แพรวพรายกุล
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
คุณมีนา ตุลยนิติกุล
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณสิริการย์ กฤษฎิ์นิพัทธ์
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณกวี มานิตสุภวงษ์
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.
Ms. Divya Gangahar Kothiyal
บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณยุวนีย์ พรหมาภรณ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณหทัยชนก มูลวงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
Mr. Suwit Singhnamwong
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณวัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
คุณศิริพร อรุโณทัย
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จำกัด
คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ
บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Ms. Nicole Goh
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณวริทธิ์ธร แก้วม่วง
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณถกล บรรจงรักษ์

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)ได้มีการวิเคราะห์ทางการเงินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ระบุในข้างต้น ดังนั้น ความเห็น, การประเมิน หรือ การประมาณการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ข้างต้น จึงเป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ และไม่ได้สะท้อนถึงความเห็น, การประเมิน หรือการประมาณการใดๆ ของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ ผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)ไม่ได้อ้างอิงถึงความเห็นหรือรายงานของบุคคลข้างต้นเพื่อเป็นการชี้นำข้อมูล, ข้อสรุป หรือ คำแนะนำที่เกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)