โครงสร้างการจัดการ

ผู้บริหาร

bg-board-detail
IR contact

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 1/2547
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2545
 • วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
กลับ