โครงสร้างการจัดการ

ผู้บริหาร

bg-board-detail
IR contact

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วุฒิการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ประวัติการฝึกอบรม
  • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • สมาชิกวุฒิสภา
  • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • รองประธานกรรมการ / ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลับ