โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
 • Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี
 • Facharzt fur Chirurgie แพทยสภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี
 • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม
 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายกแพทยสภา
 • นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
 • รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 • ประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ