โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA
 • Advanced Management Program (AMP 187), Harvard Business School, USA
 • Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School
 • Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford Graduate School of Business
 • Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business School
 • Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of International Finance (IIF)
ประสบการณ์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรรมการ ASEAN Bankers Association
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – EEC (กพอ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
 • ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 • รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ