โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

ดร.วิรไท สันติประภพ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม
 • Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/ 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/ 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
 • นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ
 • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ

 • ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International Settlements (BIS)
 • ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International Settlements (BIS)
 • กรรมการ International Monetary and Financial Committee, International Monetary Fund (IMF)
 • กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
 • ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กลับ