โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล
ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2559

การอบรมอื่นๆ :

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประสบการณ์
 • รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลับ