โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นางนฤมล น้อยอ่ำ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บันฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยายโดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation, SEAC Lifelong Learning Center
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session)
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อ “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”
 • TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน”
 • หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Certification Program รุ่นที่ 107, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
 • Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
ประสบการณ์
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลับ