โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายอาสา สารสิน

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B.A. (Business Administration),  Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 39/2551
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ราชเลขาธิการ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมไทย-ลาว
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลับ