โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายอาสา สารสิน

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B.A. (Business Administration),  Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556
ประสบการณ์
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ประธานผู้บริหาร  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมไทย - ลาว
 • รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ราชเลขาธิการ
 • ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
กลับ