โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายอัฐ ทองแตง

กรรมการ

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
 • Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco State University USA
 • Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, Northwestern University, IL, USA
 • Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
ประวัติการฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Directors Accreditation Program (DAP)
  • Directors Certification Program (DCP)
  • Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
  • Audit Committee Program (ACP)
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท. 13)/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่2 (ปธพ)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT)
ประสบการณ์
 • กรรมการบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
 • กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
 • กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
 • กรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ