โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
 • เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์คได้
ประวัติการฝึกอบรม
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิงคโปร์)
 • กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 • กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
กลับ