โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม
  • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 107, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
กลับ