โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43
  • Role of Compensation Committee
ประสบการณ์
  • รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ