โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม
  • Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลับ