โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

bg-board-detail
IR contact

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diplomate of American Board of Surgery
  • Fellow American College of Surgeons
  • Fellow American College of Chest Physicians
  • Fellow Royal College of Surgeons of Thailand
ประวัติการฝึกอบรม
  • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
  • หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ