รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ชี้แจงกรณี ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหาร
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ชี้แจงผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลับ
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กันยายน 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)