รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (แก้ไขหัวข้อข่าว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (แก้ไข)