รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (แก้ไขหัวข้อข่าว)
ความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (แก้ไข)
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ชี้แจงกรณี ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหาร
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม