รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จ่ายเงินปันผลและกำหนด AGM 2563 (เพิ่มTemplate)
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จ่ายเงินปันผลและกำหนด AGM 2563 -แก้ Template
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จ่ายเงินปันผลและกำหนด AGM 2563
แบบแจ้งชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย