รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มิถุนายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์