รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข
การเลิกกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและแก้ไขอำนาจกรรมการ
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
การกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี