รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
การจัดออกหุ้นกู้ในประเทศมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนweb site
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และจ่ายเงินปันผล
งบการเงินรายปี 2007
รายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
แบบ 256-2
เปิดเผยสาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบ 247-6-ข
หนังสือนำส่ง แบบ 247-6 ข
หนังสือนำส่ง แบบ 247-6 ข