รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
แจ้งมติเพิ่มทุนและให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
แจ้งมติเรื่องการจัดตั้งบริษัทใหม่และให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : BGH