รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2552
การเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
งบการเงินรายปี 2008 - แก้ไขจำนวนหุ้น
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)แก้ไข
งบการเงินรายปี 2008-แก้ไขจำนวนหุ้น
แจ้งมติเพิ่มทุนให้แก่บริษัทย่อย
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับปี 2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
งบการเงินรายปี 2008
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล