รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
แจ้งมติเพิ่มทุนและให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
แจ้งมติเรื่องการจัดตั้งบริษัทใหม่และให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : BGH
รายงานการใช้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2551
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
การจัดออกหุ้นกู้ในประเทศมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนweb site
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)